Steun ons en help Nederland vooruit

Verkeer

D66 Zoetermeer wil:

1. Resterende verkeersonveilige situaties in kaart brengen en hier passende oplossingen voor vinden, met extra aandacht voor voetgangers, fietsers en invaliden. Daar waar wegen en kruisingen gedeeld worden met fietsverkeer, langzaam autoverkeer bevorderen door de passage voor fietsers en voetgangers hoger te maken dan de autoweg, met een opgang voor de auto’s, die overigens niet te stijl hoeft te zijn (want het gaat om het psychologische effect). Hierdoor kan het geen enkele automobilist ontgaan dat er daar langzaam gereden moet worden, maar leidt de maatregel niet tot klappende voorspoilers en geluidsoverlast voor omwonenden. Lange zware vrachtwagens binnen de bebouwde kom alleen over de rondweg en over de grote aanvoerwegen naar Stadshart, Dorpsstraat en de wijkwinkelcentra laten rijden, elders verbodsbepalingen. Bij Nutricia zorgen voor een rechtstreeks ontsluiting van en naar de A12. Dodehoekongelukken verder tegengaan door gevaarlijke kruispunten aan te pakken met apart groen voor fietsers en een opstelstrook vóór de (vracht)auto’s.

2. D66 Zoetermeer wil de inwoner de mogelijkheid bieden voor zijn vervoer bewust te kiezen voor het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer of de auto. De mogelijkheid om de fiets te gebruiken wil D66 daarvoor stimuleren.  De afgelopen jaren is daar door de D66–wethouder al veel aandacht aan besteed. Het kan op een aantal punten nog verder verbeterd worden:

(a) Uitbreiden van de bewaakte gratis fietsenstallingen in het Stadshart, bij de Dorpsstraat en de NS– en RandstadRail–stations, zodat men de fiets veilig, gemakkelijk en ordelijk (voldoen aan normen van Fietsparkeur) ergens tijdelijk kan stallen, met als actueel aandachtspunt het Wegstapelplein waar de situering van de fietsenrekken is gewijzigd,

(b) Met Fietsersbond de stad nalopen op onveilige knelpunten,

(c) Betere LED–verlichting van fietspaden,

(d) Verbreden van fietspaden voor fietsende ouders met kinderen ernaast,

(e) Fietspaden verbeteren door meer rode fietspaden in plaats van tegels (asfaltering) en door deze  goed te onderhouden, zonder hobbels en scheuren,

(f) Het fietspadennetwerk verbeteren door méér en ook meer gebruiksvriendelijkere bewegwijzering,  dat wil zeggen gericht op de belangrijke oriëntatiepunten in de stad (–> Stadshart, –> Dorpsstraat, –> Noord–Aa, –> Snowworld, –> NS–station) en op een duidelijke, uniforme wijze,

(g) Veilige en snelle fietsverbindingen naar scholen en naar andere drukbezochte locaties en attractiepunten en fietsvriendelijke duurzame gebiedsinrichting, met name rondom scholen,

(h) Zorgen dat de Dorpsstraat open blijft voor fietsverkeer, of dat er overal langs de Dorpsstraat een goed alternatief is, zoals een fietsverbinding parallel aan en dichtbij de Dorpsstraat,

(i) Zorgen dat er een goede rechtstreekse fietsverbinding komt van de Dorpsstraat via Marktplein, Stadhuisplein en Stadshart naar het Woonhart,

(j) In bewaakte fietsenstallingen zorgen voor oplaadpunten voor elektrische fietsen.

3. Hoogwaardig, geasfalteerd fietspadennet voor recreatie en woon–werkdoeleinden binnen Zoetermeer en in de regio rond Zoetermeer. Daarbij rekening houden met fietsers met verschillende vaardigheden, toename e–bikes en bijzondere fietsen en met de landelijke (CROW–)aanbevelingen.

4. Doorstroming van het autoverkeer op het hoofdwegennet bevorderen, door er de verkeerslichten zoveel mogelijk af te stellen in zogenoemde “groene golven”. Dit bevordert de doorstroming, is energie zuiniger, prettiger en beter voor het milieu. Het gaat ons om de Afrikaweg, Europaweg, Amerikaweg, Australiëweg, Aziëweg, Oostweg en Zuidweg.

5. Wenselijk is ook dat de snelheid van het verkeer via matrixborden actueel wordt geregeld, zodat de volgende kruising zonder wachttijden te passeren is, zonder het “jo jo” effect van gassen en remmen.

6. Parkeren moet geen belemmering zijn voor het winkelen in het Stadshart en de Dorpsstraat, maar ook geen afbreuk doen aan de sfeer en beleving. De parkeergarages in het Stadshart dragen hieraan bij, het parkeren op de Markt niet. Wij zijn om deze reden (maar ook om redenen van het upgraden van de Markt en een betere en zinvolle verbinding tussen Stadhuisplein en Markt) voor een parkeergarage onder de Markt. De minimaal 3 uur vrij parkeren in de garages in het centrum zijn ontstaan uit een financiële afspraak tussen de winkeliersvereniging en de beheerder/eigenaar van de parkeergarages. Vanuit de gemeente deze afspraak waar mogelijk blijven ondersteunen.

7. Borden met elektronische parkeerverwijzingen in Stadshart en omgeving Dorpsstraat realiseren, waardoor mensen kunnen zien waar nog voldoende parkeerplekken zijn en deze adequaat verdeeld worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018