Steun ons en help Nederland vooruit

Stadscentrum

D66 Zoetermeer wil:

1. Een integrale inventarisatie van de problemen van het stadscentrum van Zoetermeer is noodzakelijk. Zie bijlage voor enkele problemen.

2. Vervolgens dient er geanalyseerd te worden welke oorzaken er aan de problemen ten grondslag liggen. De binnenstad moet hierbij als één integraal gebied gezien worden. Dit gebied betreft de cirkel Dorpsstraat, Voorweg, Centrum–West, Woonhart, het voormalige Monteverdi–terrein, het RDW/PsyQ–gebouw incl. tussenliggende Europaweg, het ervoor liggende parkeerterrein, het (deels) braakliggende Cadenza/Centrum Oost–terrein, het leegstaande voormalige EIM–gebouw, de Markt, de Grote Dobbeplas en alles dat binnen die cirkel ligt.

3. Daarna kan er gekeken worden naar mogelijke oplossingen, waarbij in ieder geval drie zaken meegenomen moeten worden, namelijk:

4. Een lange termijn visie formuleren op de complete binnenstad, als één geheel, met delen die elkaar moeten versterken voor meer levensvatbaarheid.

5. Een aantal centrale, verbindende thema´s in de te ontwikkelen lange termijn visie betrekken, zie bijlage waaraan wij hierbij denken.

6. Inwoners al bij het ontstaan van beleid ten aanzien van de binnenstad erbij betrekken, als uitwerking van de D66-richtingwijzer ‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen’ en ons uitgangspunt “BegInspraak” in plaats van latere inspraak. Dat kan met een ‘Stadshart publiekspanel’, met representatieve afspiegeling van bezoekers van het Stadshart. De fundamentele vragen over de inrichting van de binnenstad (Woningen of winkels? Kleine detailhandel of een Factory Outlet Center?) niet meer voornamelijk door vastgoedbeleggers laten beantwoorden (zij zijn zowel plannenmaker als financier) en/of door gemeenteambtenaren.

Alle plannen éérst het Stadshart publiekspanel laten passeren en van dit panel een advies krijgen (bij voorkeur een positief advies), vóórdat de plannen naar de gemeenteraad gaan. Gemeenteambtenaren vervullen hierbij een regierol en kunnen projectontwikkelaars uitnodigen met plannen te komen. Ook winkeliers en eigenaars van onroerend goed kunnen voorstellen doen. Het ‘Stadshart publiekspanel’ kan die plannen beoordelen, zoals een ondernemingsraad dat in organisaties doet. Het binnenstedelijke gebied écht inrichten op een wijze die aansluit bij de doelgroep, dan kan er komen waar behoefte aan is.

7. Voorts ondersteunt D66 Zoetermeer van harte het idee van een Factory Outlet Centre (FOC) in het Woonhart. Het FOC wordt dan geen “weidewinkelgebied”, ten koste van het bestaande Stadshart, maar sluit aan op de moderne visie dat er gestreefd dient te worden naar kruisbestuiving door combinatiebezoek aan de binnenstad. Het Woonhart is geografisch gunstig gelegen voor zulk combinatiebezoek. Woonhart én Stadshart zouden hiermee een enorme impuls in hun winkelbezoek krijgen, net zoals dat in Roermond is gebeurd, plus dat het de nodige bruis aan de binnenstad geeft. Prettige bijkomstigheid is dat zowel de eigenaar van het Woonhart als de belangenvereniging van het Stadshart de positieve effecten en neveneffecten van dit FOC (h)erkennen. Wél moeten inwoners al in het begin betrokken worden bij de uitwerking van dit plan, ten behoeve van een groot draagvlak.

8. De verbinding tussen Woonhart en Stadshart kan een kwaliteitsimpuls gebruiken, met name voor een FOC. We denken bijvoorbeeld aan het overkappen van de tunnelbak met een parkachtige uitstraling, dat voor een plezierige, groene en herkenbare verbinding met het Stadshart kan zorgen, of aan een loopbrug tussen Stadshart Passage 1e verdieping en Woonhart. Een omgeving om aangenaam te verblijven of doorheen te wandelen richting Stadshart en visa versa is van groot belang voor een FOC dat tegen het stadscentrum aan is gelegen. Infrastructurele onderzoekpunten voor een FOC zijn de parkeervoorzieningen en de verkeersstromen, maar de binnenstad van Zoetermeer bevat goede elementen om dit naar tevredenheid op te kunnen lossen.

9. De vastgoedeigenaar van het Stadshart heeft plannen om het winkelareaal uit te breiden ten koste van de arcades langs de Promenade. D66 wil de sfeer van het Stadshart en de bijbehorende arcades behouden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018