Steun ons en help Nederland vooruit

Openbaar bestuur

D66 Zoetermeer wil:

1. Transparantie is voor een goed werkende democratie essentieel, zodat burgers, organisaties en pers goed op de hoogte kunnen blijven en het uitvoeren van de controletaak door politieke vertegenwoordigers publiekelijk gevolgd kan worden. Wij vinden daarom de formele regel van openbaarheid goed, maar onvoldoende. Ook de algemene attitude moet zijn dat alle raadsvergaderingen openbaar zijn, tenzij er sprake is van aantoonbare ernstige benadeling van derden of de gemeente. Waar die benadeling uit bestaat, moet dan telkens expliciet toegelicht worden en overtuigend zijn.

2. Criteria voor geheim verklaarde gemeenteraadsvergaderingen zijn thans te ruim. In Zoetermeer worden delen van gemeenteraadsvergaderingen regelmatig geheim verklaard. Naast nadelen voor burgers en pers leidt dit ertoe dat mogelijke interessante andere marktpartijen verstoken blijven van informatie. In plaats van concurrentie op basis van een speelveld met gelijke kansen ontstaat hierdoor bescherming van gevestigde partijen. De noodzaak tot geheimhouding moet telkens heel kritisch worden bekeken. Waar de benadeling van derden of de gemeente uit bestaat, moet telkens expliciet toegelicht worden en overtuigend zijn.

3. Verouderde structuren en processen vervangen door nieuwe. Wij zijn voor een pragmatische en taboedoorbrekende aanpak. En we kiezen graag voor flexibele, goedkope en slimme oplossingen.

4. De kosten van het ambtelijk apparaat terugbrengen en de effectiviteit en efficiëntie verhogen. Daartoe speelt een gemeentelijke flexibele interne arbeidspool een cruciale rol. Deze op korte termijn instellen, om de volgende redenen:

  • terugdringen van inhuur van externen en bijbehorende relatief hoge kosten,  efficiënter en effectiever om gaan met het menselijk kapitaal binnen de gemeente,
  • meer ontkokering van gemeentelijke directies en afdelingen,  zaken meer projectmatig en minder via de lijn kunnen aanpakken,
  • ook in functionele zin gebruikmaken van “het nieuwe werken”, ambtenaren diverse en uitdagende mogelijkheden bieden.

5. Kritischer zijn op de noodzaak van het laten verrichten van extern onderzoek: is het wenselijk, biedt het  toegevoegde waarde, kan het leiden tot zinvolle onderzoeksuitkomsten? Minder en minder dure onderzoeken. Meer aandacht besteden aan strakkere formulering van onderzoeksopdrachten. (SMAARRT: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel/Aanvaardbaar, Aanwijsbaar, Relevant, Realistisch, Tijdgebonden).

6. Mogelijkheden voor inwoners van digitale raadpleging verder onderzoeken en toepassen.

7. De reactie van de gemeente op plannen van inwoners versnellen.

8. Uit onafhankelijk organisatiebreed onderzoek naar ambtelijke, bestuurlijke en politieke cultuur in Zoetermeer (onder leiding van Frank de Grave) kwam aantal jaar geleden geen fraai beeld naar voren. D66 wil dat veel meer naar de inwoners geluisterd wordt en zij er niet pas bij betrokken worden als het plan af is. Voorts willen wij huidige structuren en processen niet als in beton gegoten uitgangspunten zien, maar de werkwijze van de gemeentelijke organisatie indien nodig hervormen op weg naar een meer effectieve en efficiënte organisatie.

9. Meldpunt “Risico´s en bedenkingen” opzetten, los staand van gemeentelijke organisatie, ten behoeve van andere bestuurscultuur met meer openheid, waarin meer kritische geluiden te horen zijn en risico´s sneller gemeld worden.

10. D66 Zoetermeer wil ingezette traject naar meer efficiëntie en effectiviteit op gemeentelijk bestuurlijk niveau verzilverd zien in concrete resultaten en betere dienstverlening aan inwoners.

11. Advisering van gemeente door jongeren via JAZ (JongerenAmbassadeurs Zoetermeer) behouden en verbreden, bijvoorbeeld door via scholen zowel probleempunten als verbeteringsideeën uit te vragen, ook ten behoeve van betrokkenheid van jeugd bij openbaar bestuur en democratie.

12. Het huidige college telt zes wethouders. D66 vindt dat dit met minder kan, vijf wethouders is voor een stad als Zoetermeer voldoende.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018