Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

D66 Zoetermeer wil:

1. Bij het vroegtijdig signaleren (0–3 jaar) van taal en ontwikkelingsachterstanden hebben consultatiebureaus en de jeugdgezondheidszorg een belangrijke rol.

2. Méér MBO/HBO–studies in Zoetermeer in samenwerking met Haagse, Delftse en Leidse scholen, zoals de Zoetermeerse dependance van de Haagse Hogeschool: de Academie voor ICT & Media.

3.De samenwerking onderwijs–arbeidsmarkt kan en moet nog beter. Vooral binnen de sectoren zorg en techniek dreigen tekorten aan opgeleide mensen. D66 wil dat de opleidingen beter worden afgestemd op de vraag vanuit de bedrijven en dat de bedrijven nauw worden betrokken bij het onderwijs van de leerlingen. Om dat te bereiken wil D66 dat de gemeente meer investeert in projecten die kennisuitwisseling tussen opleidingsinstituten en het bedrijfsleven bevorderen.

4. Continuering van het beleid op het gebied van voortijdig school verlaten uit het voortgezet onderwijs en MBO en voor– en vroegschoolse educatie. Mogelijk kan dit nog versterkt worden door een aanpak op maat (positieve/negatieve stimuli) bij de onderwijsbegeleiding, door ouders er nauw bij te betrekken en door bijspijkercursussen.

5. Taalachterstanden en analfabetisme tegengaan. Bij de jeugd door voorschoolse en vroegeducatie te faciliteren en stimuleren. En  voor volwassenen door het stimuleren en faciliteren van volwassenenonderwijs.

6. Zorgen dat de maatschappelijke stage voortgang vindt, dit omdat het bijdraagt aan het jeugd– en sociaal beleid in de stad op lange termijn en het belangrijk is om jongeren blijvend te betrekken bij de samenleving.

7. Het “brede school idee” moet anders, effectiever worden toegepast dan nu in Zoetermeer gebeurt. Namelijk gericht op extra ondersteuning bij taal- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen, met name geconcentreerd in bepaalde wijken en/of buurten. We willen hiermee al vroeg beginnen, bij voorkeur al op de peuterspeelzaal. Indien nodig wordt dit beleid ook van toepassing in de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Binnen dit beleid ruimte bieden aan experimenten en/of pilots.

8. De brede school en de Integrale Kindcentra (IKC) moeten gericht zijn op de brede ontplooiing van kinderen en toegankelijk zijn voor alle kinderen. Vooral voor diegenen die door omstandigheden in een sociale achterstand dreigen te geraken. Financiën mogen geen belemmering zijn om deel te nemen aan de binnen de brede school of IKC aangeboden activiteiten. Voor de eerste 3 geplande Integrale Kindcentra heeft D66 het initiatief genomen om het besluit met een amendement aan te passen. Hierdoor zijn de voorzieningen in de IKC’s voor alle kinderen in de wijk (ongeacht deelname aan kinderopvang) toegankelijk.

9. Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente geen verantwoordelijkheid meer voor het onderhoud van de buitenkant van schoolgebouwen in het primair onderwijs. De gemeente blijft echter wel verantwoordelijk voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen in het primair onderwijs. In het integraal huisvestingsplan moet goed rekening gehouden worden met de krimp van het leerlingenaantal in Zoetermeer. In goed overleg met de schoolbesturen kan dan eventuele renovatie ingepland worden. Bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen extra aandacht besteden aan duurzaamheid en een goed binnenklimaat.

10.De aansluiting van onderwijsinstellingen op elkaar, op de jeugdzorg en op de arbeidsmarkt helpen bevorderen.

11. Aan de groepen 7 en 8 op de basisschool jaarlijks een serie lessen lichamelijke opvoeding geven door gespecialiseerde vakleerkrachten door de huidige combinatiefunctionarissen daarvoor in te zetten.

12. De gemeente streeft naar een optimale afstemming tussen passend onderwijs, dat wordt ingericht door de samenwerkingsverbanden van schoolbesturen en Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer, en de jeugdzorg waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018