Steun ons en help Nederland vooruit

Huisvesting

D66 Zoetermeer wil:

1. De uitbreiding van Zoetermeer van 20.000 naar ruim 122.000 inwoners was bedoeld voor tekort aan woonruimte in Den Haag. De “suburb” Zoetermeer is hierdoor een jonge stad in de zuidelijke Randstad, derde in grootte in Zuid–Holland, gekenmerkt door zeer gezinsvriendelijke buurten met veel groen, een verkeersveilig en veelal kruisingsvrij fietspadennet, een modern centrum, goede verbindingen met de grote steden in de buurt en uitstekende voorzieningen op wijkniveau. In de toekomst moet dit behouden blijven en worden versterkt.

2. Vanwege huidige problemen in woning– en kantorenmarkt, en omdat deze  crisis in de vastgoedsector volgens het CPB lang kan duren, is een hernieuwde analyse van ontwikkellocaties en bijbehorende bestemmingsplannen wenselijk. Vervolgens op basis van de resultaten van deze hernieuwde analyse alternatieven (laten) ontwikkelen voor niet renderende ontwikkellocaties, en bestemmingsplannen daarop aanpassen. Ook durven te experimenteren met tijdelijke pilot–projecten, om te kijken of het resultaat kan worden opgenomen in een definitief beleidsplan.

3. Het verdeelsysteem voor sociale woningen moet worden geanalyseerd en transparanter worden gemaakt.

4. De woningbouw moet zich richten op voldoende betaalbare woningen voor alle bevolkingsgroepen.

5. De gemeente moet volgens de vernieuwing van de woningwet (2014) de corporaties die gevestigd zijn in Zoetermeer direct aansturen ten aanzien van de bouw, het beheer en het onderhoud van sociale huurwoningen en buurthuizen (hun kerntaak). Overige projecten (winkelcentra, etc.) moeten opgepakt worden door marktpartijen. Het toezicht op corporaties komt bij het Rijk.

Verder is het gewenst dat  de gemeente corporaties stimuleert om zorg te dragen voor:

–          Huisvesting voor ouderen, gehandicapten en mensen die onder begeleiding wonen,

–          Het bouwen van maatschappelijk vastgoed (school– en sportcomplexen),

–          Het onderhoud van de directe omgeving van woningen en wooncomplexen.

6. De kerntaak van de corporaties, het bouwen van sociale woningen, is geregeld in de Woningwet. D66 Zoetermeer wil dat woningbouwcorporaties openstaan voor experimenteren met kluswoningen, zelfwerkzaamheid, meer eigen beheer en eigen onderhoud.

7. Voor sterk groeiende groep ouderen in Zoetermeer meer drempelloze en aangepaste huurwoningen, met name in de middenklasse huursector, vanwege het nieuwe huurbeleid gericht tegen “scheefwonen”. Voor volgende generatie senioren naast modernisering van huidige woon–/zorg centra ook ruimte bieden voor creatieve, aan de situatie aangepaste  en flexibele oplossingen voor andere woonvormen, zoals kangoeroe–woningen (twee wooneenheden binnen één woning, ene geschikt voor jong echtpaar en andere voor hun ouders), levensloop bestendige wooncomplexen inclusief restauratieve voorzieningen “in huis” (Stichting Humanitas) en praktische multifunctionele gebouwen. Hoe makkelijker ruimte is aan te passen, des te beter. Ook eenvoudiger, klantgerichter en tegen lagere vergunningsleges ombouw van kantoorgebouwen en woonappartementen faciliteren en stimuleren, want is uiteindelijk ook kostenbesparend ten opzichte van huisvesting in woon–/zorg centra.

8. Vanwege de slechts nog beperkt beschikbare bouwgronden in Zoetermeer, moet er voor de periode tot 2020 een duidelijke keuze gemaakt worden uit ofwel (a) minder nieuw te bouwen woningen ofwel (b) meer efficiënte bouw van compacte appartementencomplexen, waarvan de hoogte dan beperkt moet blijven. Beide keuzes kunnen leiden tot bescherming van het vele groen in Zoetermeer, dat voor D66 Zoetermeer van grote waarde is.

9. Leegstaande kantoren, die hun bestemming hebben verloren door ontwikkelingen in de markt, vormen een uitdaging. Versneld verkennen of deze kunnen worden omgebouwd naar een woonfunctie. Hierbij nagaan of op de betreffende plek een woonfunctie gewenst is, of het  financieel haalbaar is en of aan milieueisen voldaan kan worden. In dat geval deze kantoorlocaties laten herontwikkelen tot woningbouw, bij voorkeur sociale woningbouw bestemd voor starters of jongerenwoningen.

10. Forse uitbreiding woningen voor jongeren in en rond het Stadshart, is basis voor meer bruis in binnenstad. Via wijzigen bestemmingsplannen, overleg met woningcorporaties en projectontwikkelaars, ombouw van leegstaande kantoorpanden en door toewijzingsregels van de woningcorporaties.

11. Starters stimuleren woningen te kopen, bijvoorbeeld door gebruik startersregeling via gemeente en/of corporatie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018