Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën en belastingen

d66 Zoetermeer wil:

1. Een financieel solide gemeentelijk beleid met evenwichtige begroting, in financieel ruime en krappe tijden. Zorgvuldig omgaan met overheidsgeld, dit zinvol besteden. Geregeld kritisch kijken naar exploitatie en investeringstrajecten: is het nog zinvol, moet het minder, of juist méér, bijvoorbeeld door anders bestemmen of inzetten van aanwezige “vrije” reserves, niet verbonden aan wettelijke taak. Reservepotjes, in het verleden aangelegd, ontschotten, zodat dit geld ingezet kan worden voor bijv. uitwerking van te ontwikkelen lange termijn visie op binnenstad. Geldt niet voor gereserveerde gelden voor bepaalde noodzakelijke doelen, zoals bijv. vervanging van riolering. Ook de voor uitvoering Stadsvisie 2030 gereserveerde middelen handhaven. Adequate reserve om tegenvallers op te vangen. Geen onnodige overschotten of torenhoge reserves waarmee belegd wordt, maar ook voorkomen dat tekorten ontstaan waardoor voorzieningen verdwijnen. Een hernieuwde analyse, letten op nut & noodzaak en op effectief & efficiënt.

2. Als uitgangspunt moeten de gemeentelijke belastingen (OZB) niet meer stijgen dan het inflatiepercentage. Een verdere verhoging kan alleen aan de orde zijn, als hiermee een noodzakelijk geachte voorziening gerealiseerd kan worden of behouden kan blijven.

3. Vanuit de gemeente Zoetermeer geen zelfstandige intercontinentale reizen meer organiseren noch deze als gemeente (of door gesubsidieerde instellingen) financieren. Tegen internationale contacten relatief dicht bij huis, zoals in de Benelux, Duitsland en elders in Europa, hebben wij echter geen bezwaar. Verder zijn er voldoende andere, goedkopere mogelijkheden tot informatie uitwisseling en intercontinentaal contact, bijvoorbeeld via internet, per mail en met Skype. Lokaal en regionaal zijn er ook talloze informatiebronnen voor internationaal relevante informatie, bijvoorbeeld via technisch wetenschappelijke attachees (TU Delft, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit) of door organiseren internationale bijeenkomst in Zoetermeer of door aansprekende pilot projecten met kennisinstellingen.

4. Via samenwerking in regio/metropool kunnen eventueel wél efficiënt intercontinentale reizen uitgevoerd worden, indien echt noodzakelijk geacht voor regio/metropool, niet slechts als reizen als wenselijk voor Zoetermeer alleen wordt gezien.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018