Steun ons en help Nederland vooruit

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

D66 Zoetermeer wil:

1. De traditionele AWBZ bevatte twee functies: ‘wonen’ en ‘zorg’. Vanaf 2014 zijn deze functies van elkaar gescheiden. Ten aanzien van de ‘zorg(begeleiding)’ komt de uitvoering in 2014 bij de gemeente te liggen, omdat deze wordt overgeheveld van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat geldt vanaf 2013 voor nieuwe gevallen en vanaf 2014 voor alle cliënten. Vanaf 2013 voeren de zorgverzekeraars ook de AWBZ uit, in plaats van de zorgkantoren, en is de uitleen van hulpmiddelen ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wmo. En uiterlijk in 2016 wordt de jeugdzorg ook overgeheveld. Dit levert allerlei afwegingen op ten aanzien van bijvoorbeeld de kosten, de organisatiewijze en de uit te voeren dienstverlening. Uitgangspunt van D66 (landelijk en in Zoetermeer) is hierbij om de geboden zorg terug te brengen tot haar kerntaken, om de collectieve zorglasten betaalbaar te kunnen houden.

2. De opzet van en werkwijze met betrekking tot de AWBZ indicatie moet de gemeente ook niet één–op–één van het rijk overnemen, vinden wij, maar deze moet de gemeente vereenvoudigen, ten behoeve van minder administratieve lasten en een betere betaalbaarheid.

3. Ten aanzien van de andere functie, het ‘wonen’, komen de bijbehorende lasten en de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf te liggen. Dit houdt in dat cliënten zelf de betaling van hun woonlasten (huur) moeten regelen. Het wonen wordt dan niet meer vanuit het collectief gefinancierde AWBZ budget betaald, maar komt voor eigen rekening. In algemene zin vindt D66 dat een goede ontwikkeling. Met uitzondering echter van het persoonlijke vermogen, bijvoorbeeld doordat men het eigen huis niet verkocht krijgt. Mensen moeten te allen tijde kunnen beschikken over een financiële buffer met het oog op ontwikkelingen in de toekomst. Bijvoorbeeld de kosten bij een begrafenis/crematie.

4. In 2017 wordt volgens het regeerakkoord de extramurale verpleging (intensieve thuiszorg aan ouderen, veelal verleend vanuit verzorgingscentra/huizen in zogenaamde aanleunwoningen) overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Gemeenten worden dan geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging, het geheel gaat vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanspraken op huishoudelijke hulp worden vervangen door een maatwerkvoorziening voor degenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. De gemeente zal zich hier terdege op moeten voorbereiden. De aanspraken zullen moeten worden beperkt, dienstverlening moet worden versoberd en meer worden gericht op waar ze het hardste nodig is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018